Oslo Kunst- og Kunnskapsverksted

Kunsthall Oslo planlegger en workshopserie og en utstilling for å gjøre samtidskunst mer tilgjengelig for unge, i samarbeid med Agenda X og Forandringshuset.

For å hjelpe oss med planleggingen starter vi et nytt ungdomsråd av unge fra Grønland, Tøyen og resten av bydel Gamle Oslo. Ungdomsrådet skal sette i gang aktiviteter og workshops med utgangspunkt i hva de selv ønsker seg, og de blir kuratorer for den kommende utstillingen. Rådet gir oss ny kunnskap om unges interesser og behov, og prosjektet gir deltakerne arbeidstrening og innsikt i kunstfeltet.

I dag er den norske kunstbransjen preget av mennesker fra samme samfunnslag. For å sørge for mer mangfoldig rekruttering i fremtiden trengs det flere kontaktflater mellom det profesjonelle kunstfeltet og unge amatører. Mens det finnes gode lavterskel tilbud for ungdom innen for eksempel musikk og scenekunst ser vi et behov for tilbud der unge kan skape, utforske og oppleve billedkunst på egne premisser. Oslo Kunst- og Kunnskapsverksted skal skape møteplasser mellom profesjonelle kunstnere og unge som har lyst til å uttrykke seg kreativt. Kanskje får noen øynene opp for en fremtidig kunstkarriere?

Prosjektet er inspirert av Kids of Survival og The Art & Knowledge Workshop, og deres prinsipper for å skape kunst i samarbeid mellom ungdom og profesjonelle kunstnere. Vi har også blitt inspirert av kreative prosjekter for ungdom i Oslo, som PRAKSIS Teen Advisory Board (PTAB) og Groruddalsprodusentene.


Vil du vite mer? Ta kontakt med Frida Rusnak på frida@kunsthalloslo.no.

Historien om Kids of Survival
Gjennom snart 40 år har kunstnerkollektivet K.O.S. utviklet metoder for å skape kunst sammen med unge. Fortellingen starter i South Bronx, New York, på 80-tallet, der kunstneren Tim Rollins fikk i oppdrag å lære elever fra School 52 om kunst. Nabolaget var preget av fattigdom, kriminalitet og sosiale problemer, og elever med mye talent og kreativitet, men få som trodde på dem. Rollins viste seg å være en inspirerende lærer, som satte høye krav fra dag én. Der andre så et ramponert klasserom dekket i graffiti, så han det «hip-hop sixtinske kapell».

I 1982 startet Rollins The Art & Knowledge Workshop, en klubb etter skoletid, slik at elevene virkelig kunne konsentrere seg om kunstprosjektene. Det var her de mest engasjerte deltakerne senere etablerte en uavhengig gruppe. De tok navnet K.O.S., som står for Kids of Survival. De brukte litteratur og klassisk musikk som utgangspunkt for sin kreative prosess. Medlemmene byttet på å lese forfattere som F. Scott Fitzgerald, Mary Shelley og Martin Luther King Jr. høyt for hverandre, og resten lyttet mens de responderte på tekstene med tegning og maling.

Rollins skaffet gruppa sine første utstillinger, og de fikk raskt anerkjennelse for sin særegne estetikk, hvor deres individuelle stemmer ble samlet i et felles uttrykk. Verkene deres ble vist under Whitneybiennialen i 1986, Documenta, Kassel, i 1987, og Veneziabiennalen året etter. I dag er de del av over 120 samlinger, blant annet Tate og MoMA.

Gjennom kunsten tok Rollins og K.O.S. opp temaer som identitet, tilhørighet og privilegier og satte spørsmålstegn ved hvem som fikk tilgang til kunstverden. Siden begynnelsen i 1982 har K.O.S. og Art & Knowledge Workshop hatt mer enn 50 medlemmer. Noen av de aller første deltakerne driver nå prosjektet videre, ved siden av egen kunstnerpraksis. Etter at grunnlegger Tim Rollins døde i 2017, fortsetter de samarbeidet under navnet Studio K.O.S. Nåværende medlemmer er Angel Abreu, Jorge Abreu, Robert Branch, Ricardo Savinon og Daniel Castillo. Etter snart 40 år har gruppa beholdt sine opprinnelige mål og metoder, og K.O.S. skaper fortsatt kunst med barn og unge.

Oslo Kunst- og Kunnskapsverksted er et samarbeid mellom Kunsthall Oslo, Agenda X og Forandringshuset Grønland, og støttet av Kulturrådet, Sparebankstiftelsen, Bergesenstiftelsen og Fritt Ord.

_______

Oslo Art and Knowledge Workshop
In collaboration with Agenda X and Forandringshuset, Kunsthall Oslo will do an exhibition and a series of workshops aimed at making contemporary art more accessible to a young audience.

To help us plan this project, we are establishing a youth board with members from the neighbourhoods of Grønland, Tøyen and the wider district of Gamle Oslo. The youth board will initiate activities and workshops based on their own interests, and they will be the curators for the upcoming exhibition. The board provides us with new knowledge about young people’s interests and needs, and for the participants the project offers work training and insight into the visual art field.

Today, the Norwegian visual art sector is characterized by people from the same social class. To ensure more diverse recruitment in the future, we need to create more spaces where the professional art field and young amateurs can interact. While there are good low-threshold activities for young people in music and performing arts, we see a need for activities where young people can create, explore, and experience visual art on their own terms. Oslo Art and Knowledge Workshop will create meeting places between professional artists and young people who wish to express themselves creatively. Perhaps some of them will open their eyes to a future career in the arts?

The project is inspired by Kids of Survival and The Art & Knowledge Workshop, and their principles for collaborative art-making. We have also been inspired by creative projects for young people in Oslo, such as PRAKSIS Teen Advisory Board (PTAB) and Groruddalsprodusentene. Our collaborators are Agenda X and Forandringshuset Grønland, and the project is supported by Arts Council Norway, Sparebankstiftelsen, Bergesenstiftelsen and Fritt Ord.

Do you want to know more? Contact Frida Rusnak at frida@kunsthalloslo.no.

The story of Kids of Survival
For almost 40 years, the artist collective Tim Rollins and Kids of Survival have developed methods for collaborative art-making with youngsters. It all started in the South Bronx, New York, in the 80’s, where artist Tim Rollins was given the task to teach kids from Intermediate School 52 about art. In a neighbourhood characterized by poverty, crime and social problems, his students had talent and creativity, but few who believed in them. Rollins proved to be an inspiring teacher and set high standards from day one. Where others saw a vandalised classroom covered in graffiti, he saw the «hip-hop Sistine Chapel».

In 1982, Rollins started an after-school program, The Art & Knowledge Workshop, where his students could really concentrate on the art projects. This is where the most motivated participants later formed an independent group and took the name K.O.S., which stands for Kids of Survival. They developed a method using literature and classical music to inspire their creative process. The members read F. Scott Fitzgerald, Mary Shelley and Martin Luther King Jr. aloud to each other, while the others responded to the texts with drawings and paint. Rollins got them into their first exhibitions, and they quickly gained recognition for their distinctive aesthetics, where their individual voices came together in a collective expression. Their works were shown during the Whitney Biennial in 1986, at Documenta, Kassel, in 1987, and the Venice Biennale the following year. Today, their works are part of over 120 collections, including that of Tate and MoMA.

Through their art, Rollins and K.O.S. raised issues of identity, belonging and privilege, and questioned who had access to the art world. K.O.S. and the Art & Knowledge Workshop have had more than 50 members since its inception in 1982. Some of the first participants now run the project alongside their individual artist practice. After the founder Tim Rollins passed away in 2017, they continue the collaboration under the name Studio K.O.S. Current members are Angel Abreu, Jorge Abreu, Robert Branch, Ricardo Savinon and Daniel Castillo. Through almost 40 years, the group has kept their original goals and methods, and continue to create art with children and young people.